logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี

 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2561
  3 เมษายน 2561
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  2 มีนาคม 2561
 • รายเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมกราคม 2561
  15 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2560
  4 เมษายน 2560
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  6 มีนาคม 2560
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมกราคม 2560
  6 มีนาคม 2560
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนธันวาคม 2559
  21 ธันวาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  21 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนตุลาคม 2559
  20 ตุลาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกันยายน 2559
  20 กันยายน 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  23 สิงหาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  27 กรกฎาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  29 มิถุนายน 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  23 พฤษภาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนเมษายน 2559
  20 เมษายน 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2559
  18 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  2 มีนาคม 2559
 • แบบรายงานโครงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ ปี 2559
  2 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนกันยายน 2559
  20 กันยายน 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  23 สิงหาคม 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  27 กรกฎาคม 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  29 มิถุนายน 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  23 พฤษภาคม 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนเมษายน 2559
  20 เมษายน 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนมีนาคม 2559
  18 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  2 มีนาคม 2559
 • แบบรายงานโครงการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ ปี 2559
  2 มีนาคม 2559