logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนการปฏิบัติงานประจำปี

 • การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินราชพัสดุรายทะเบียนผู้เช่าในภูมิภาค
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • แผนงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดทำแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินในภูมิภาค
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • การดำเนินโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  27 กุมภาพันธ์ 2563