logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการประเมินราคา

 • ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารชุด อนุสราคอนโดมิเนียม
  8 มิถุนายน 2561
 • งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาสเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
  2 เมษายน 2561
 • การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทาง Internet
  2 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
  5 กันยายน 2560
 • ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ดิเอ็กโซติกคอนโด
  5 กันยายน 2560
 • ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อาคารชุดกัลปพฤกษ์ อาคารซี
  5 กันยายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินจังหวัดมหาสารคาม
  5 กันยายน 2560