logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 มีนาคม 2566
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1 กันยายน 2565
 • ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 มิถุนายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 เมษายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 มีนาคม 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  19 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 สิงหาคม 2561