logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • กระบวนงานที่ 1 การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ทำทางเข้า-ออกผ่านที่ราชพัสดุ
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 2 การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 3 การขอแก้ไขชื่อ-สกุลในเอกสารการเช่า
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 4 การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 5 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าที่ถึงแก่กรรม
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 6 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกองการเกษตร
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 7 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 8 การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าที่ถึงแก่กรรม
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 9 การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 10การขอนำที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 11 การขอนำสิทธิการก่อสร้างอาคารยกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังไปผูกพันเงินกู้
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 12 การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 13 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุกรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 14 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุที่ กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 15 การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นมนที่ดินที่เช่า
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 16การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 17 การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 18 การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 19 การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 20 การขอโอนสิทธิการ้ช่าอาคารราชพัสดุ
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 21 การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 22 การขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 23 การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 24 การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 25 การอนุญาตให้นำสิทธิการเช้าที่อาคาราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 26 การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนไปผูกพันเงินกู้
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 27 การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 28 ขอหนังสือรับรองสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 29 ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 30 การขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 31 ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 32 ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง)
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 33 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 34 การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
  22 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 35 การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  22 กรกฎาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร