logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  9 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  26 เมษายน 2566
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
  5 เมษายน 2566
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  27 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
  15 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
  1 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  30 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
  22 สิงหาคม 2565
 • ขอแก้ไขประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับแก้ไข) (เงินนอกงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
  16 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
  1 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  10 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  6 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ
  7 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ
  22 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ
  7 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  26 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  8 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
  24 มกราคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  5 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  22 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  22 มิถุนายน 2560
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
  31 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  23 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  25 มิถุนายน 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  16 มิถุนายน 2558
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  9 มิถุนายน 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 ธันวาคม 2556
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  19 ธันวาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  17 พฤศจิกายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  10 พฤศจิกายน 2556
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  31 ตุลาคม 2556
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  31 ตุลาคม 2556
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  14 ตุลาคม 2556