logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • รายงานสรุปข้อมูลการจัดให้เช่าทุกประเภท เดือน กรกฎาคม 2562
  6 สิงหาคม 2562
 • รายงานสรุปข้อมูลการจัดให้เช่าทุกประเภท เดือน มิถุนายน 2562
  6 สิงหาคม 2562
 • รายงานสรุปข้อมูลการจัดให้เช่าทุกประเภท เดือน พฤษภาคม 2562
  19 มิถุนายน 2562
 • รายงานสรุปข้อมูลผู้เช่าทุกประเภท เดือน เมษายน 2562
  8 พฤษภาคม 2562
 • ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุประเภทสาธารณประโยชน์(ชลประทาน)
  31 สิงหาคม 2560
 • ข้อมูลหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
  31 สิงหาคม 2560
 • ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินอื่น
  31 สิงหาคม 2560
 • ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุประเภททั่วไป
  31 สิงหาคม 2560
 • ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุทุกประเภท
  10 พฤษภาคม 2559
 • เกี่ยวกับราชพัสดุ
  5 ธันวาคม 2556
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน กันยายน 2561
  2 ตุลาคม 2561
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน สิงหาคม 2561
  7 กันยายน 2561
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน กรกฎาคม 2561
  7 สิงหาคม 2561
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน มิถุนายน 2561
  4 กรกฎาคม 2561
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน พฤษภาคม 2561
  4 มิถุนายน 2561
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน เมษายน 2561
  3 พฤษภาคม 2561
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน มีนาคม 2561
  3 เมษายน 2561
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
  2 มีนาคม 2561
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน มกราคม 2561
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน ธันวาคม 2560
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน พฤศจิกายน 2560
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน ตุลาคม 2560
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน กันยายน 2560
  6 ตุลาคม 2560
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน สิงหาคม 2560
  4 กันยายน 2560
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน กรกฎาคม 2560
  8 สิงหาคม 2560
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน มิถุนายน 2560
  5 กรกฎาคม 2560
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน พฤษภาคม 2560
  6 มิถุนายน 2560
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน เมษายน 2560
  5 พฤษภาคม 2560
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน มีนาคม 2560
  4 เมษายน 2560
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
  6 มีนาคม 2560
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือนมกราคม 2560
  3 กุมภาพันธ์ 2560
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือนธันวาคม 2559
  6 มกราคม 2560
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือนพฤศจิกายน 2559
  7 ธันวาคม 2559
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือนตุลาคม 2559
  4 พฤศจิกายน 2559
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือนกันยายน 2559
  4 ตุลาคม 2559
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือนสิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือนกรกฎาคม 2559
  3 สิงหาคม 2559
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือนมิถุนายน 2559
  4 กรกฎาคม 2559
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือนพฤษภาคม 2559
  3 มิถุนายน 2559
 • ผลการจัดเก็บรายได้ เดือนเมษายน 2559
  4 พฤษภาคม 2559