logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2558
  7 ตุลาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2558
  8 กันยายน 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2558
  7 สิงหาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2558
  2 กรกฎาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2558
  4 มิถุนายน 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2558
  3 เมษายน 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2558
  3 มีนาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2558
  3 มีนาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2557
  3 มีนาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2557
  3 มีนาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2557
  3 มีนาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกันยายน 2559
  4 ตุลาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  3 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  4 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  3 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนเมษายน 2559
  10 พฤษภาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559
  5 เมษายน 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์์ 2559
  7 มีนาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนมกราคม 2559
  5 กุมภาพันธ์ 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนธันวาคม 2558
  5 มกราคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  7 ธันวาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนตุลาคม 2558
  5 พฤศจิกายน 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกันยายน 2560
  6 ตุลาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
  4 กันยายน 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  8 สิงหาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
  5 กรกฎาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  6 มิถุนายน 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนเมษายน 2560
  5 พฤษภาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนมีนาคม 2560
  4 เมษายน 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  6 มีนาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนมกราคม 2560
  3 กุมภาพันธ์ 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนธันวาคม 2559
  6 มกราคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนตุลาคม 2559
  7 ธันวาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  7 ธันวาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกันยายน 2561
  8 พฤศจิกายน 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  7 กันยายน 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  7 สิงหาคม 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  4 กรกฎาคม 2561