logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการปกครองดูแล บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้มีสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองผู้รับบริการข้อมูล ด้วยระบบที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล

ค่านิยมหลักขององค์กร
  1. ยึดมั่นในเกียรติภูมิ
  2. มีคุณธรรมและจริยธรรม
  3. เรียนรู้ตลอดเวลา
  4. มุ่งเน้นผลงาน ยึดหลัก ๓PI
วัฒนธรรมองค์การ
  1. ซื่อสัตย์สุจริต
  2. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
  3. เต็มใจให้บริการ
19 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 1446 ครั้ง