logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ผู้ชนะประกวดราคา

  • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.๒ชั้นพร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
    30 สิงหาคม 2561